Рекламации

1. Какво е рекламация?

Рекламация на продукт е процесът, в който Вие като клиент, предявявате правото си да върнете обратно стока закупена от електронния магазин и/или от партньорите на Зенит Груп – 05 ООД. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента по време на поръчката. При явно несъответствие на получената стока със заявената, клиента трябва незабавно да свърже с нас. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента от Зенит Груп – 05 ООД.

За стоките, които подлежат на гаранция клиента ще получи гаранционна карта, в която са описани случаите на гаранционен сервиз. При нискобюджетните стоки или при определени производители гаранционна карта не се издава. За такава служи касовата бележка , която клиента получава заедно със стоката.

2. Как да подадете сигнал за рекламация?

Сигнал за рекламация може да подадете по удобен за Вас начин от Понеделник до Петък в работните часове от 9:00 до 18:00. Начините, по които можете да се свържете с нас са следнитe:

 • Чрез контактната форма на страница Контакти
 • Чрез обаждане на телефон: 0876/68 08 01
 • Чрез писмо изпратено на адрес: град Пловдив, бул. „6-ти Септември“ №258 
 • Чрез директна комуникация с наш Партньор на място
 • Чрез чат с наш агент тук в електронния магазин www.zenitgroup.com

При използване на комуникационен канал, който не изисква незабавен отговор (email, писмо по пощата) Зенит Груп – 05 ООД ще направи всичко възможно да получите отговор до 2 работни дни от датата на получаване на сигнала. Зенит Груп – 05 ООД не поема отговорност, когато отговорът е забавен поради работно време на пощи и/или неизправности по услугата електронна поща (email).

При използване на директен комуникационен канал с нас (телефонно обаждане, чат или директна комуникация с наш партньор) важат с пълна сила всички точки от страницата Общи Условия.

3. Какво трябва да съдържа сигналът Ви за рекламация?

За валиден сигнал за рекламация се счита всеки такъв, съдържащ кратко описание на разминаванията, дефектите или недостатъците на закупения продук с уговорения по време на продажбата. В случай, че сигналът се подава по електронен път, потребителите трябва да подкрепят описанието със снимков или видео материал, когато закупената стока се използва извън рамките на област Пловдив.

4. Законови разпоредби

В сила са разпоредбите, цитирани от Закона за защита на потребителите, а именно:

 • Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за: 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията почл. 112 – 115; 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция; 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция. (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача. (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
 • Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.
 •  Чл. 123.  (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 •  Чл. 124.  (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 . (2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
 •  Чл. 125.  (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • Чл. 126.  (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. (2)Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
 • Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. (2)  Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. (3)  При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. (4)  Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.
 •  Чл. 128.  (1) Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, е длъжен да я удовлетвори съгласно чл. 113 и 114. (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
 •  Чл. 129. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.